Together we Grow

אריאל קרקעות

החברה עוסקת ברכישת והשבחת קרקעות. 

פעילות ההשבחה מתבטאת בקידום רישום, תכנון ורישוי של אלפי יחידות דיור למגורים וכן מפתחת תבע"ות למסחר ולתעשייה. 

החברה כוללת צוות מקצועי של 10 עובדים הכולל סוכני שטח, מחלקה משפטית, מחלקה הנדסית בעלת מומחיות סטטורית ורישוית וכן אנליסטים מתחום הפיננסים והנדל"ן. 

לחברה מומחיות באיתור קרקעות אטרקטיביות בעלות אופי לרווחים הזדמנותיים בהתאם לניסיון שצברה באיתור קרקעות בעלות פוטנציאל השבחה גבוה ומהיר יחסית לתחום זה.